Usnesení

 

38. zasedání Rady obce Soběšovice dne 25. 6. 2008

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  19/1,   25/11,  31/2,   33/5,   33/21,  34/8, 35/13,  36/8.  
 2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro realizací sjezdů z místní komunikace k RD a chodníku na pozemku par. č. 449/5, orná půda, k. ú. Horní Soběšovice.
 3. Úřad práce ve Frýdku-Místku, Na Poříčí č. p. 3510, 738 01  Frýdek-Místek: Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. FMA-V-16/2008.
 4. Krajský úřad MS kraje, odbor  ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: rozhodnutí  o udělení souhlasu ke schválení LHP pro LHC Ostrava, na období 2008 – 2017.
 5. Občanské sdružení PROSPORT-CZ, p. Petr Hrabčák, Na Polanech 32a/236, 736 01  Havířov-Životice: mezinárodní závod  silničních motocyklů na Těrlickém okruhu – žádost o souhlasné stanovisko k objízdné trase.
 6. P. Věra Božková: návrh na pořízení ÚP.
 7. P. Petr Ščerba: návrh na pořízení ÚP.
 8. Slévárna Zincus, p. Petr Knopp: nabídka výroby přívěšků, medailí, reklamního zboží.
 9. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a SH, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: vyjádření k umístění zpomalovacího prahu.
 10. Ing. Martin Barteček, Na výsluní 2008, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o písemné stanovisko na akci „H. Soběšovice – úprava DTS, posílení NNV, zem. kabely NN“.
 11. P. Jakub Hučík, 696 71  Blatnička 108: žádost o podporu projektu „Vločka“ – výroba vánočních ozdob a dekorací.
 12. RWE Gas Storage, s.r.o., V Olšinách 75/2300, 100 00  Praha 10-Strašnice: informace o novém grantovém programu RWE Gas Storage.
 13. P. Ivana Siostrzonková: žádost o pronájem pozemku na zhotovení urnového hrobu.
 14. Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek: návrh veřejnoprávní smlouvy.
 15. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚP, SŘ a PP, 28. října 117, 702 18  Ostrava: nařízení rady kraje – působnost stavebního úřadu.
 16. P. Otto Kukula, Soběšovice 43: paušální poplatek ze vstupného pro sezónu roku 2008.
 17. Ing. Eduard Kapsia: žádost o stanovisko k realizaci kanalizační přípojky a přístavby hygienického zařízení.
 18. IGEA s.r.o., Na valše 3, 702 95  Ostrava 1: „Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady – obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa“.
 19. TS, a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. 058/600/2004 k zajištění komplexní odborné správy VO obce Soběšovice, včetně jeho oprav a údržby.
 20. SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů.
 21. SilesNet s.r.o.:  nájemní smlouva.
 22. SilesNet s.r.o.:  smlouva č. 4548/2008.
 23. Obec Soběšovice: cenové nabídky na provedení zadávacího řízení na akci „Odbahnění rybníka“.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Odpovědět  Občanskému sdružení PROSPORT-CZ, p. Petr Hrabčák, Na Polanech 32a/236, 736 01  Havířov-Životice: mezinárodní závod  silničních motocyklů na Těrlickém okruhu: rada obce schvaluje žádost o souhlasné stanovisko k objízdné trase.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Vyřídit návrh na pořízení ÚP p. Věry Božkové a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vrátit návrh na pořízení ÚP p. Petra Ščerby  pro neúplnost.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost Ing. Martina Bartečka, Na výsluní 2008, 738 01  Frýdek-Místek o písemné stanovisko na akci „H. Soběšovice – úprava DTS, posílení NNV, zem. kabely NN“: rada obce schvaluje  za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit smlouvu k žádosti p. Ivany Siostrzonkové o pronájem pozemku na zhotovení urnového hrobu.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Předložit  návrh veřejnoprávní smlouvy zaslaný Magistrátem města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek na zasedání ZO Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce nařízení rady kraje – působnost stavebního úřadu zaslané KÚ MS kraje, odborem ÚP, SŘ a PP, 28. října 117, 702 18  Ostrava.

Zodp.: starosta, místostarosta, předseda komise redakční

 1. Vyřídit  návrh p. Otto Kukuly, Soběšovice 43 na paušální poplatek ze vstupného pro sezónu roku 2008: rada obce neschvaluje paušální částku 8 000,00 Kč, ale navrhuje paušální částku 10 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit žádost o stanovisko k realizaci kanalizační přípojky a přístavby hygienického zařízení Ing. Eduarda Kapsiy: rada obce schvaluje realizaci kanalizační přípojky, ale nesouhlasí s přístavbou hygienického zařízení.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit a zaslat vyjádření v souladu se stanoviskem v územním řízení k žádosti  IGEA s.r.o., Na valše 3, 702 95  Ostrava 1: „Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady – obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Projednat s navrhovatelem TS, a.s. Frýdek-Místek Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. 058/600/2004 k zajištění komplexní odborné správy VO obce Soběšovice, včetně jeho oprav a údržby a  předložit na zasedání ZO Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit f-mu TISPOL s.r.o. Třanovice jako administrátora výběrového řízení na akci „Odbahnění rybníka“ dle cenové nabídky.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce  dne 2008-06-25.
 2. Žádost  Občanského sdružení PROSPORT-CZ, p. Petr Hrabčák, Na Polanech 32a/236, 736 01  Havířov-Životice o souhlasné stanovisko k objízdné trase: mezinárodní závod  silničních motocyklů na Těrlickém okruhu.
 3. Vyřízení návrhu na pořízení ÚP p. Věry Božkové a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 4. Vrácení návrhu na pořízení ÚP p. Petra Ščerby  pro neúplnost.
 5. Vyřízení žádosti Ing. Martina Bartečka, Na výsluní 2008, 738 01  Frýdek-Místek o písemné stanovisko na akci „H. Soběšovice – úprava DTS, posílení NNV, zem. kabely NN“: rada obce schvaluje  za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu.
 6. Žádost p. Ivany Siostrzonkové o pronájem pozemku na zhotovení urnového hrobu.
 7. Předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy zaslané Magistrátem města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek na zasedání ZO Soběšovice.
 8. Zveřejnění nařízení rady kraje – působnost stavebního úřadu zaslaného KÚ MS kraje, odborem ÚP, SŘ a PP, 28. října 117, 702 18  Ostrava ve zpravodaji obce.
 9. Vyřízení návrhu p. Otto Kukuly, Soběšovice 43 na paušální poplatek ze vstupného pro sezónu roku 2008: rada obce neschvaluje paušální částku 8 000,00 Kč, ale navrhuje paušální částku 10 000,00 Kč.
 10. Vyřízení žádosti o stanovisko k realizaci kanalizační přípojky a přístavby hygienického zařízení Ing. Eduarda Kapsiy: rada obce schvaluje realizaci kanalizační přípojky, ale nesouhlasí s přístavbou hygienického zařízení.
 1. Vyřízení a zaslání vyjádření v souladu se stanoviskem v územním řízení k žádosti  IGEA s.r.o., Na valše 3, 702 95  Ostrava 1: „Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady – obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa“.
 2. Projednání Dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě č. 058/600/2004 k zajištění komplexní odborné správy VO obce Soběšovice, včetně jeho oprav a údržby s navrhovatelem TS, a.s.  Frýdek-Místek a  předložení na zasedání ZO Soběšovice.
 3. Firmu TISPOL s.r.o. Třanovice jako administrátora výběrového řízení na akci „Odbahnění rybníka“ dle cenové nabídky.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce