Usnesení

 

48. zasedání Rady obce Soběšovice dne 26. 11. 2008

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  25/11,  31/2,   33/5,   43/2,   43/7, 44/6c,  44/9, 45/8, 45/9, 46/1, 47/1, 47/3, 47/12, 47/14, 47/16.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 12. zasedání ZO konaného dne 2008-12-10.
 3. P. Lýdie Kozubková: návrh na pořízení ÚP.
 4. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací mezi obcí a p. Karlem Hezckem, 735 42  Těrlicko čp. 38.
 5. Magistrát města Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: stavební povolení na stavbu „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu 8 RD“, stavebník Ing. arch. Hana Liškutínová.
 6. Mgr. Josef Šebestík: žádost o užívání hrobového místa.
 7. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: oznámení o konání řádné valné hromady.
 8. P. Radka Nedělová, 739 37  Horní Bludovice 369: žádost o zveřejnění inzerce.
 9. KHS MS kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00  Ostrava: protokol o kontrolním zjištění v ZŠ a MŠ Soběšovice, ŠJ.
 10. ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálková: žádost o navýšení finančního rozpočtu ZŠ a MŠ Soběšovice na r. 2009.
 11. ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálková: vyplacení odměny řed. školy, listopad 2008.
 12. ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálková: návrh na vyřazení majetku.
 13. Obec Soběšovice: návrh termínů zasedání rady obce a zastupitelstva obce v r. 2009.
 14. Obec Soběšovice: 1. Vánoční a novoroční přání  - PF 2009; 2. Mikulášská nadílka dětem zaměstnanců; 3. Hodnocení zaměstnanců.
 15. Obec Soběšovice: objednávka přepravy účinkujících na Adventním koncertu.
 16. Obec Soběšovice: objednávka propagace XVI. Obecního bálu.
 17. Pozemkový fond České republiky, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2: žádost o zveřejnění – nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002, uveřejněná Pozemkovým fondem ČR.
 18. Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, odbor ÚRaSŘ, 738 22  Frýdek-Místek: výzva k odstranění zjištěných nedostatků na místě stavby „Penzion U Fotografa“, do 3. 12. 2008, stavebník Ing. Ivan Šnapka a Lucie Šnapková.
 19. A.S.A, spol. s r. o., Frýdecká 740, 739 32  Vratimov: projednání cenového návrhu pro příští období.
 20. Obec Soběšovice: Příkaz č. 1/2008 k provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2008.
 21. SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2009.
 22. Obec Soběšovice: cenová nabídka ODS Ostrava na opravu MK.
 23. Obec Soběšovice: nákup osobního automobilu pro potřeby úřadu.
 24. Obec Soběšovice: návrh  odměn zaměstnancům obce.
 25. Obec Soběšovice: návrh dohody o změně pracovního poměru a pracovní smlouvy zaměstnance p. Jiřiny Chrobokové.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Vyřídit žádost p. Jana Janczara o výjimku z ustanovení čl. 2.5  Směrnice pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů v DPS – měsíční platbu za nájem nábytku až do doby úhrady celkové částky.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit program zasedání zastupitelstva obce dne 10. prosince 2008.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit a předložit  návrh na pořízení ÚP p. Lýdie Kozubkové  výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací mezi obcí a p. Karlem Hezckem, 735 42  Těrlicko čp. 38.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Připravit smlouvu na nájem hrobového místa  dle žádosti Mgr. Josefa Šebestíka.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová 

 1. Předložit na jednání ZO obce Soběšovice návrh účasti na řádné valné hromadě dle oznámení SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti p. Radky Nedělové, 739 37  Horní Bludovice 369.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit  vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové ve výši dle schváleného návrhu.

Zodp.. starosta,Guziurová

 1. Inventarizační komisi  provést kontrolu vyřazovaných věcí.

Zodp.: starosta, Popovičová, Ing. Sitek.

 1. Zveřejnit plán termínů zasedání rady obce a zastupitelstva obce v roce 2009.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. 1. zakoupit mikulášskou nadílku dětem zaměstnanců ve výši do 200 Kč;  2. rozeslat vánoční a novoroční přání v počtu 100 ks a poskytnout ZŠ a MŠ Soběšovice příspěvek ve výši 2 000,00 Kč; 3. připravit aktualizaci vnitřního platového předpisu č. 3 do 28. 1. 2009; 4. připravit hodnocení zaměstnanců.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit objednávku  přepravy účinkujících na Adventním koncertu.

Zodp.. starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit objednávku propagačních materiálů na  XVI. Obecní bál.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit provedení inventarizací inventarizačními komisemi do 31. 12. 2008.

 Zodp.: starosta, Popovičová, předs. komisí

 1. Zveřejnit ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2009 ve zpravodaji obce.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová

 1. Zajistit opravu místních komunikací UK 4.1 Stodolní a UK 1.4 K Lesu dle cenové nabídky ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Předložit návrh na koupi osobního automobilu na jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit vyplacení odměn zaměstnancům obce ve výši dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o změně pracovního poměru a pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem Obcí Soběšovice a zaměstnancem p. Jiřinou Chrobokovou, s účinností  od 1. 12. 2008  se pracovní poměr na dobu neurčitou  mění na dobu určitou do 30. 11. 2009.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 2008-11-26.
 2. Žádost p. Jana Janczara o výjimku z ustanovení čl. 2.5  Směrnice pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů v DPS – měsíční platba za nájem nábytku až do doby úhrady celkové částky.
 3. Konání a program 12. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 10. 12. 2008.
 4. Vyřízení a předložení  návrhu na pořízení ÚP p. Lýdie Kozubkové  výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 5. Uzavření smlouvy o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací mezi obcí a p. Karlem Hezckem, 735 42  Těrlicko čp. 38.
 6. Žádost Mgr. Josefa Šebestíka a přípravu smlouvy na nájem hrobového místa.
 7. Předložení na jednání ZO obce Soběšovice návrhu účasti na řádné valné hromadě dle  oznámení  SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava.
 8. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Radky Nedělové, 739 37  Horní Bludovice 369.
 9. Vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové ve výši dle  upraveného návrhu.
 10. Úkol inventarizační komisi provést kontrolu vyřazovaných věcí.
 11. Plán termínů zasedání rady obce a zastupitelstva obce v roce 2009.
 1. 1. mikulášskou nadílku dětem zaměstnanců ve výši do 200 Kč;  2. rozeslání vánočních a novoročních přání v počtu 100 ks a poskytnutí příspěvku ve výši 2 000,00 Kč ZŠ a MŠ Soběšovice; 3. přípravu aktualizace vnitřního platového předpisu č. 3 do 28. 1. 2009; 4. přípravu hodnocení zaměstnanců.
 2. Objednávku  přepravy účinkujících na Adventním koncertu.
 3. Objednávku propagačních materiálů na XVI. Obecní bál.
 4. Provedení inventarizací do 31. 12. 2008 inventarizačními komisemi ve složení: OÚ – p. Ivo Dominík,  p. Petr Pavlok, p. Jan Chrobok; SDH – Ing. Miroslav Peřina, p. Josef Nogol, p. Václav Zahraj.
 5. Zveřejnění cen vodného a stočného platných od 1. 1. 2009 ve zpravodaji obce.
 6. Cenovou nabídku  ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s. na opravu místních komunikací UK 4.1 Stodolní a UK 1.4 K Lesu.
 7. Předložení návrhu na koupi osobního automobilu na jednání zastupitelstva obce.
 8. Vyplacení odměn zaměstnancům obce ve výši dle předloženého návrhu.
 9. Uzavření dohody o změně pracovního poměru a pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem Obcí Soběšovice a zaměstnancem  p. Jiřinou Chrobokovou, s účinností  od 1. 12. 2008  se pracovní poměr na dobu neurčitou  mění na dobu určitou do 30. 11. 2009.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:     p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

  

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce