Usnesení

 

32. zasedání Rady obce Soběšovice dne 27. 2. 2008

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  19/1,   25/11, 25/12,  27/2,  28/1, 31/2, 31/11, 31/14, 31/15, 31/16.   
 2. P. Vlasta Folvarčná: žádost o převedení parcely  pro výstavbu.
 3. P. Lucie Kohutová, výroba pilařská, zpracování dřeva, 739 51 Vyšní Lhoty 278: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji.
 4. P. Martin Kaňok, Dobrá 398: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 5. Obec Soběšovice: program IX. Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. 3. 2008.
 6. Vedení strany Moravané: nabídka účasti na kandidátkách ve volbách do krajů.
 7. Pozemkový fond ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení (podle zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby).
 8. Ing. Oldřich Číž: územní plán obce.
 9. ENPRO, a.s., 28. října 568/147, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava: žádost o vyjádření ke stavbě: „Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“.
 10. ENPRO, a.s., 28. října 568/147,  702 00 Ostrava-Moravská Ostrava: žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu: „Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“. 
 11. EKOTOXA s.r.o., Kosmákova 28, č.p. 2195, 615 00  Brno, Židenice: návrh Mandátní smlouvy mezi EKOTOXA s. r.o a Obcí Soběšovice a LUSTON, o.p.s.
 12. ZŠ a MŠ Soběšovice: Zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Soběšovice za rok 2007.
 13. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno: prodej části podniku SmP, a.s.; přechod práv a závazků vč. činnosti  vykonávané společností SMP NET, s.r.o.
 14. Obec Soběšovice: návrh Směrnice Obce Soběšovice pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou.
 15. Předseda komise kulturní, Ing. František Florián: zápis a usnesení ze zasedání komise kulturní dne 4. 2. 2008.
 16. Obec Soběšovice: územní plán obce Soběšovice - otevření obálek a seznámení s nabídkami.
 17. Obec Soběšovice: zápis komisí rekreační a stavební a ŽP ze dne 22. 2. 2008.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Předložit bod 2. zápisu komise rekreační a stavební a ŽP výboru pro tvorbu ÚP obce a bod 1. (dřevjanka) zařadit  na zasedání ZO s návrhem RO  demolice s podmínkou uchování části historických prvků pro použití realizace repliky tohoto domu.

Zodp.: starosta, předs. komisí rekreační a stavební a ŽP, Guziurová

 1. Ad 31/1: obeslat dle výše uvedených položek (311 22;  315 27 kromě 195, 241, 249).

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Ad 31/13: uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a p. Irenou Uhrovou o nájmu bytu v DPS dle původní směrnice.

Zodp.. starosta, Popovičová

 1. Vyřídit odpověď  k žádosti o převedení parcely  pro výstavbu p. Vlasty Folvarčné a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Lucie Kohutové, výroba pilařská, zpracování dřeva, 739 51 Vyšní Lhoty 278.

Zodp.: starosta, předs. komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Martina Kaňoka, Dobrá 398.

Zodp.:  starosta, předs. komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zveřejnit konání dne 12. 3. 2008 IX. Zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice s navrženým programem.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zaslat vyjádření o převodu pozemku v k. ú. Pitrov Pozemkovému fondu ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti o sdělení ve věci převodu pozemků.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit odpověď ve smyslu územního plánu obce Ing. Oldřichu Čížovi a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět ENPRO, a.s., 28. října 568/147, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava k žádosti o vyjádření ke stavbě: „Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“: rada obce projednala projektovou dokumentaci  a souhlasí  za podmínky pokud bude el. sloup umístěn mimo komunikaci a vedení bude uloženo v krajnici komunikace.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat protinávrh  ke smlouvě o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu: „Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“ mezi Obcí Soběšovice a ENPRO, a.s., 28. října 568/147,  702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  Mandátní smlouvu mezi EKOTOXA s. r.o, Kosmákova 28, č.p. 2195, 615 00  Brno, Židenice a Obcí Soběšovice a LUSTON, o.p.s. na vypracování projektu proveditelnosti včetně zpracování žádosti o dotaci na realizaci stavby: „Přístavba tělocvičny ZŠ a venkovního sportoviště“ a „Záchytné parkoviště a chodník v Soběšovicích“ za podmínek, že prémie 2% z celkové dotační částky bude přijatelným nákladem s vyplacením po obdržení přiznané dotace.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit převedení výsledku hospodářské činnosti ve výši 12 138,50 Kč do rezervního fondu  ZŠ a MŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Doplnit směrnici obce Soběšovice pro uzavírání nájemních smluv a přidělování bytu v DPS.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Provést výběr zpracovatele územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.: rada obce

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce dne 27. 2. 2008.
 2. Předložení bodu 2. zápisu komise rekreační a stavební a ŽP výboru pro tvorbu ÚP obce a zařazení bodu 1. (dřevjanka) na zasedání ZO s návrhem RO  demolice s podmínkou uchování části historických prvků pro použití realizace repliky tohoto domu.
 3. Ad 31/1: obeslání dle výše uvedených položek (311 22;  315 27 kromě 195, 241, 249).
 4. Ad 31/13: uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Soběšovice a p. Irenou Uhrovou o nájmu bytu v DPS dle původní směrnice.
 5. Předložení žádosti p. Vlasty Folvarčné o převedení parcely  pro výstavbu výboru pro tvorbu ÚP obce.
 6. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Lucie Kohutové, výroba pilařská, zpracování dřeva, 739 51 Vyšní Lhoty 278.
 7. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Martina Kaňoka, Dobrá 398.
 8. Program IX. Zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. 3. 2008.
 9. Vyjádření o převodu pozemku v k. ú. Pitrov k žádosti Pozemkového fondu ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava o sdělení ve věci převodu pozemků.
 10. Odpověď ve smyslu územního plánu obce Ing. Oldřichu Čížovi a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce.
 11. Odpověď ENPRO, a.s., 28. října 568/147, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava k žádosti o vyjádření ke stavbě: „Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“: rada obce projednala projektovou dokumentaci a souhlasí za podmínky pokud bude el. sloup umístěn mimo komunikaci a vedení bude uloženo v krajnici komunikace.
 12. Zaslání protinávrhu  ke smlouvě o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu: „Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“ mezi Obcí Soběšovice a ENPRO, a.s., 28. října 568/147,  702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.
 13. Mandátní smlouvu mezi EKOTOXA s. r.o, Kosmákova 28, č.p. 2195, 615 00  Brno, Židenice a Obcí Soběšovice a LUSTON, o.p.s. na vypracování projektu proveditelnosti včetně zpracování žádosti o dotaci na realizaci stavby: „Přístavba tělocvičny ZŠ a venkovního sportoviště“ a „Záchytné parkoviště a chodník v Soběšovicích“ za podmínek, že prémie 2% z celkové dotační částky bude přijatelným nákladem s vyplacením po obdržení přiznané dotace.
 14. Převedení výsledku hospodářské činnosti ve výši 12 138,50 Kč do rezervního fondu  ZŠ a MŠ Soběšovice.
 15. Doplnění směrnice obce Soběšovice pro uzavírání nájemních smluv a přidělování bytu v DPS.
 1. Otevření obálek a seznámení s nabídkami ke zpracování územního plánu obce Soběšovice.

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce