Usnesení

 

30. zasedání Rady obce Soběšovice dne 30. 1. 2008

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   trvá:   96/1,  19/1,  22/14,  24/12,  25/11, 25/12,  27/2, 27/3, 28/1.        
 2. Předseda ČZS Soběšovice, p. Jana Pavloková: žádost o ohodnocení vyhlášené soutěže – květinová výzdoba v obci.
 3. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Emílií Ondřejovou.
 4. P. Břetislav Dufek, p. Herta Dufková: žádost o přidělení bytové jednotky (2 pokojový) v DPS.
 5. P. Miroslav Poloch: návrh na pořízení ÚP.
 6. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚPaER, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání Změny č. 3 územního plánu obce Lučina formou opatření obecné povahy a pozvání  k veřejnému projednání.
 7. Spolek pro obnovu venkova ČR, 753 64  Bělotín 151: sdělení a faktura.
 8. ProfiProjekt s.r.o., Zahradní 762, 739 21  Paskov 178: žádost o souhlasné stanovisko se stavbou „Soběšovice Lapiš Petr  EP NNV“.
 9. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek: Areál ČOV Soběšovice – havarijní plán.
 10. Obec Soběšovice: návrh zařazení zaměstnance p. Mariána Pagurka s účinností od 1. 1. 2008.
 11. P. Petr Štolba: žádost o zařazení pozemku do územního plánu obce.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „STL plynovodní přípojka“ a pozvání k ústnímu jednání 12. 2. 2008, stavebník PRONTO AUTOSALON spol. s r.o., Frýdlantská 2150, Frýdek-Místek.
 13. Základní škola a mateřská škola Soběšovice, PO: účetní závěrka k 31. 12. 2007.
 14. Základní škola a mateřská škola Soběšovice, PO: žádost o převedení ušetřeného rozpočtu na r. 2008.
 15. P. Pavel Zemánek: žádost (o zařazení pozemku do změny ÚP).
 16. Obec Soběšovice: pověření starosty obce ve věci vyřízení projektu „Odbahnění rybníka“.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Vyřídit žádost o ohodnocení vyhlášené soutěže – květinová výzdoba v obci předsedy ČZS Soběšovice, p. Jana Pavloková zakoupením odměn v celkové hodnotě 750 Kč.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice  a p. Emílií Ondřejovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit žádost manželů Břetislava Dufka, p. Herty Dufkové o přidělení bytové jednotky (2 pokojový) v DPS a zařadit do pořadníku žadatelů.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Miroslavu Polochovi k návrhu na pořízení ÚP: rada obce schválila předložit návrh k posouzení výboru pro tvorbu územního plánu obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit Spolku pro obnovu venkova ČR, 753 64  Bělotín 151 fakturu - členský příspěvek za Obec Soběšovice ve výši 2 000 Kč a zařadit sdělení  do zpravodaje obce.

Zodp.: starosta, Popovičová, předseda k. redakční, Guziurová

 1. Vyřídit žádost ProfiProjekt s.r.o., Zahradní 762, 739 21  Paskov 178: rada obce vydává souhlasné stanovisko se stavbou „Soběšovice Lapiš Petr  EP NNV“ a s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy nepojmenované.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zařadit zaměstnance obce  p. Mariána Pagurka s účinností od 1. 1. 2008 dle návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Petru Štolbovi k žádosti o zařazení pozemku do územního plánu obce: rada obce schválila předložit žádost výboru pro tvorbu územního plánu obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vvřídit žádost ZŠ a MŠ Soběšovice, PO o převedení ušetřeného rozpočtu na r. 2008: rada obce schválila úkol ředitelce ZŠ a MŠ předložit rozpočet na nákup židlí.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Pavlu Zemánkovi k žádosti o zařazení pozemku do změny ÚP: rada obce schválila předložit žádost výboru pro tvorbu územního plánu obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit pověření starosty obce Soběšovice Ing. Karla Obluka ve věci vyřízení projektu „Odbahnění rybníka“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 30. 1. 2008.
 2. Žádost o ohodnocení vyhlášené soutěže – květinová výzdoba v obci předsedy ČZS Soběšovice, p. Jany Pavlokové  k zakoupení odměn v celkové hodnotě 750 Kč.
 3. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice  a p. Emílií Ondřejovou.
 4. Zařazení do pořadníku žadatelů žádosti manželů Břetislava Dufka, p. Herty Dufkové o přidělení bytové jednotky (2 pokojový) v DPS.
 5. Odpověď p. Miroslavu Polochovi k návrhu na pořízení ÚP: rada obce schválila předložení návrhu k posouzení výboru pro tvorbu územního plánu obce.
 6. Uhrazení faktury – členského příspěvku za Obec Soběšovice ve výši 2 000 Kč Spolku pro obnovu venkova ČR, 753 64  Bělotín 151  a zařazení sdělení  do zpravodaje obce.
 7. Vyřízení žádosti ProfiProjekt s.r.o., Zahradní 762, 739 21  Paskov 178: rada obce vydává souhlasné stanovisko se stavbou „Soběšovice Lapiš Petr  EP NNV“ a s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy nepojmenované.
 8. Zařazení zaměstnance obce  p. Mariána Pagurka s účinností od 1. 1. 2008 dle návrhu.
 9. Odpověď p. Petru Štolbovi k žádosti o zařazení pozemku do územního plánu obce: rada obce schválila předložit žádost výboru pro tvorbu územního plánu obce.
 10. Žádost ZŠ a MŠ Soběšovice, PO o převedení ušetřeného rozpočtu na r. 2008: rada obce schválila úkol ředitelce ZŠ a MŠ předložit rozpočet na nákup židlí.
 11. Odpověď p. Pavlu Zemánkovi k žádosti o zařazení pozemku do změny ÚP: rada obce schválila předložit žádost výboru pro tvorbu územního plánu obce.
 12. Pověření starosty obce Soběšovice Ing. Karla Obluka ve věci vyřízení projektu „Odbahnění rybníka“.

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce