Usnesení

 

 

34. zasedání Rady obce Soběšovice dne 31. 3. 2008

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  19/1,   25/11,  31/2,  31/15, 31/16,  32/14, 33/1, 33/5, 33/9, 33/15, 33/16, 33/17, 33/18, 33/21, 33/23.  
 2. Magistrát města Havířova, odbor ÚR, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město: veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy ÚP Těrlicko a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.
 3. P. Michal Kubica, Chopper-horse shop, ČSA 2163, 738 01  Frýdek-Místek:  žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 4. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Miroslavem Masnicou.
 5. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Miroslavem Martinkem.
 6. P. Bednář Tomáš a Lenka: návrh na pořízení územního plánu.
 7. Ing. Oldřich Číž: návrh na pořízení územního plánu.
 8. Ing. René Riedl: návrh na pořízení územního plánu.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  rozhodnutí – povolení změny stavby  před jejím dokončením „Záchytné parkoviště a chodník“, žadatel Obec Soběšovice.
 10. P. Aleš Bernatík: žádost o stanovisko k napojení na vodovod.
 11. Statutární město Frýdek-Místek, p. primátorka Ing. Eva Richtrová: sdělení ve věci veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti  podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Obec Soběšovice: soupis pohledávek.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti p. Michala Kubicy, Chopper-horse shop, ČSA 2163, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Miroslavem Masnicou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Miroslavem Martinkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit návrh na zpracování územního plánu obce Soběšovice p. Bednáře Tomáše a Lenky a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit návrh na zpracování územního plánu obce Soběšovice Ing. Oldřicha Číže a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit návrh na zpracování územního plánu obce Soběšovice Ing. René Riedla a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost p. Aleše Bernatíka: rada obce souhlasí se vstupem na pozemky par. č. 456/9 a 453/2 v k. ú. Horní Soběšovice k napojení  na vodovodní řád.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a Statutárním městem Frýdek-Místek k výkonu přenesené působnosti podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce dne 2008-03-31.
 2. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Michala Kubicy, Chopper-horse shop, ČSA 2163, 738 01  Frýdek-Místek.
 3. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Miroslavem Masnicou.
 1. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Miroslavem Martinkem.
 2. Vyřízení návrhu na zpracování územního plánu obce Soběšovice p. Bednáře Tomáše a Lenky a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 3. Vyřízení návrhu na zpracování územního plánu obce Soběšovice Ing. Oldřicha Číže a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 4. Vyřízení návrhu na zpracování územního plánu obce Soběšovice Ing. René Riedla a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 5. Vyřízení žádosti p. Aleše Bernatíka: rada obce souhlasí se vstupem na pozemky par. č. 456/9 a 453/2 v k. ú. Horní Soběšovice k napojení  na vodovodní řád.
 6. Přípravu veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Soběšovice a Statutárním městem Frýdek-Místek k výkonu přenesené působnosti podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce