Usnesení

 

53. zasedání Rady obce Soběšovice dne 25. 2. 2009

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1, 25/11, 33/5, 44/6c, 45/9, 47/3, 48/5,   49/1, 49/8,  49/12,  51/7, 51/12.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 13. zasedání ZO Soběšovice  konaného dne 2009-03-11.
 3. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚPaSŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání Změny č. 3 územního plánu obce Dolní Domaslavice a pozvání k veřejnému projednání.
 4. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava 1: návrh kupní smlouvy na pozemky parc. č. 598, 713, 714 a 715.
 5. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: stavební řízení – oznámení zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí stavby „Plynovodní řád“, žadatel  p. Aleš Bernatík.
 6. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: oznámení o zahájení vodoprávního řízení stavby „Prodloužení vodovodního řadu“, navrhovatel p. Aleš Bernatík.
 7. Kamenické práce, p. Roman Sedlák, Lesní 646, Těrlicko: žádost o zveřejnění reklamy ve zpravodaji.
 8. Místní knihovna Dobrá, Dobrá 230: návrh Smlouvy o výkonu regionálních funkcí mezi Místní knihovnou Dobrá a Obcí Soběšovice.
 9. Mgr. Marek Ježek, advokát, Jablunkovská 851/40, 737 01  Český Těšín: rozhodnutí KÚ MS kraje ve věci Obec Soběšovice ca. Peter Othmar Hollenstein.
 10. VCVS ČR, o.p.s, Ostrčilova 19, Ostrava: nabídka semináře „Správní řád – aktuality a praxe 2009“.
 11. Předseda komise kulturní, Ing. František Florián: zápis a usnesení ze schůzky komise kulturní dne 2009-02-23.
 12. ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 02  Frýdek-Místek: Vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za období leden-prosince 2008.
 13. ČSAD Havířov a.s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: vyúčtování smlouvy ODO na území obce za rok 2008.
 14. DIGIS, spol. s r. o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba: zaslání smlouvy.
 15. P. Zdeněk Hrabec, Soběšovice 68:  žádost o pronájem Kempu u Majáku a parkoviště.
 16. Obec Soběšovice: zápis komise stavební a životního prostředí ze dne 19. 2. 2009.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Předložit návrh kupní smlouvy na pozemky parc. č. 598, 713, 714 a 715 mezi Obcí Soběšovice a Povodím Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava 1  zastupitelstvu  obce  dne 11. 3. 2009.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit konání  13. zasedání ZO Soběšovice dne 11. 3. 2009 s navrženým programem.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu reklamu fy Kamenické práce, p. Roman Sedlák, Lesní 646, Těrlicko.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční,Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit smlouvu o výkonu regionálních funkcí mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zúčastnit se semináře „Správní řád – aktuality a praxe 2009“ v Ostravě dne 5. 3. 2009.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit smlouvu na aktualizaci kat. map mezi Obcí Soběšovice a DIGIS, spol. s r. o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit nájemní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68 na pronájem Kempu u Majáku, parkoviště a pozemků p. č. 310/5, 310/6 a 310/2 v k. ú. H. Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat ohlášení na státní stavební dohled na stavbu oplocení p. č. 329/23 v k. ú. H. Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce dne 25. 2. 2009.
 2. Program 13. zasedání ZO Soběšovice konaného dne 11. 3. 2009.
 3. Předložení návrhu kupní smlouvy na pozemky parc. č. 598, 713, 714 a 715 mezi Obcí Soběšovice  a Povodím Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava 1  zastupitelstvu obce  dne 11. 3. 2009.
 4. Zveřejnění reklamy fy Kamenické práce, p. Roman Sedlák, Lesní 646, Těrlicko ve zpravodaji obce za úplatu.
 5. Smlouvu o výkonu regionálních funkcí mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá.
 6. Úhradu a účast p. Milady Guziurové na semináři „Správní řád – aktuality a praxe 2009“ v Ostravě dne 5. 3. 2009.
 7. Smlouvu na aktualizaci kat. map mezi Obcí Soběšovice a DIGIS, spol. s r. o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba.
 8. Přípravu nájemní smlouvy mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68 na pronájem Kempu u Majáku, parkoviště a pozemků p. č. 310/5, 310/6 a 310/2 v k. ú. H. Soběšovice.
 9. Zaslání ohlášení na státní stavební dohled na stavbu oplocení p. č. 329/23 v k. ú. H. Soběšovice.

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

  

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce