Usnesení

 

54. zasedání Rady obce Soběšovice dne 25. 3. 2009

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1, 25/11, 33/5, 44/6c, 45/9, 47/3, 48/5,   49/1, 49/8,  51/7, 53/3.
 2. TS, a. s., 17. listopadu, 910, 738 02  Frýdek-Místek: návrh Dodatku č. 3 k Mandátní smlouvě č. 058/600/2004.
 3. VŠSS Havířov, p. K. Bujasová: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 4. P. Jan Pastrňák: žádost o přidělení b.j. v DPS.
 5. Místní knihovna, 739 51  Dobrá: tabulka vyúčtování za r. 2008.
 6. ŠOV Třanovice, 739 53  Třanovice 250: sdělení k sestavování plánů komunitních služeb.
 7. Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, 739 70  Třinec-Staré Město: zaslání darovací smlouvy – sponzorský dar umělých kameniv.
 8. JUDr. Marcela Žoričová: žádost o pronájem zasedací místností s objednávkou inzerce ve zpravodaji obce.
 9. P. Anežka Molendová:  žádost o přidělení b.j. v DPS.
 10. TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 11. KÚ MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: Volby do Evropského parlamentu.
 12. Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, p. o.: smlouva o zajištění praxe ve školním roce 2008/2009.
 13. Ing. Zdeněk Franek, zast. Davidem Chudejem:  žádost o změnu územního plánu.
 14. P. Jan Šimínek: vyjádření ke stavbě oplocení na pozemku p. č. 117 st., k. ú. Horní Soběšovice.
 15. Římskokatolická farnost  Dolní Domaslavice, Mgr. Jan Vecheta : bezplatné zapůjčení velkého stanu.
 16. Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21  Praha 4: konání XI. Sněmu Svazu měst a obcí ČR.
 17. Římskokatolická farnost Domaslavice, Mgr. Jan Vecheta: poděkování za slevy při pořádání Prvního farního plesu.
 18. Dyrektor Techniczny Rajdu, mgr. Inž. Jan Kowalczyk: žádost o povolení projetí kolony autoveteránů.
 19. Základní škola a Mateřská škola Soběšovice, p.o.: rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků“.
 20. I § C Energo a.s., Pražská 684/49, 674 01  Třebíč: žádost o koordinované stanovisko pro stavbu: „Horní Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“.
 21. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Otto Waloschkem.
 22. Obec Soběšovice: Smlouva o dílo „Výstavba hospodářské budovy u hasičské zbrojnice v Soběšovicích“.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Vyřídit Smlouvu o nájmu na kemp „Pod Majákem“  včetně parkoviště na pozemcích 310/5, 310/6, 310/2 v k. ú. H. Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68 na dobu do 10/2012.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit Dodatek k mandátní smlouvě mezi Obcí Soběšovice a TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit zveřejnění inzerce VŠSS Havířov ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti  p. K. Bujasové.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Vyřídit  žádost o přidělení b. j. v DPS p. Jana Pastrňáka.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit darovací smlouvu  – sponzorský dar umělých kameniv mezi Obcí Soběšovice a Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, 739 70  Třinec-Staré Město.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Připravit nájemní smlouvu  na pronájem zasedací místnosti dle objednávky JUDr. M. Žoričové, poté zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Odpovědět  p. Anežce Molendové a zařadit žádost o přidělení b.j. v DPS do pořadníku žadatelů o umístění.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Zabezpečit zajištění organizačních záležitostí voleb do Evropského parlamentu v obci Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová¨

 1. Vyřídit Smlouvu o zajištění praxe ve školním roce 2008/2009 mezi Obcí Soběšovice a Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, p. o.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět a předložit žádost o změnu územního plánu Ing. Zdeňka Franka, zast. Davidem Chudejem výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice. 

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět ve smyslu tvorby ÚP  k žádosti p. Jana Šimínka: rada obce neschvaluje výstavbu oplocení na pozemku p. č. 117 st., k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit pronájem stanu bezplatně dle žádosti Římskokatolické farnosti  Dolní Domaslavice, Mgr. Jan Vechety.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zúčastnit se  konání XI. Sněmu Svazu měst a obcí ČR.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět k žádosti Dyrektor Techniczny Rajdu, mgr. Inž. Jan Kowalczyk  o povolení projetí kolony autoveteránů.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět  I § C Energo a.s., Pražská 684/49, 674 01  Třebíč k žádosti o koordinované stanovisko pro stavbu: „Horní Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“: rada obce nesouhlasí  s vazbou na návrh smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a právo provést stavbu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit  smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Otto Waloschkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Smlouvu o dílo na  „Výstavbu hospodářské budovy u hasičské zbrojnice v Soběšovicích“ mezi Obcí Soběšovice a Hornstav CZ s.r.o.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce  ze dne 25. 3. 2009.
 2. Smlouvu o nájmu na kemp „Pod Majákem“  včetně parkoviště na pozemcích 310/5, 310/6, 310/2 v k. ú. H. Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68 na dobu do 10/2012.
 3. Dodatek k mandátní smlouvě mezi Obcí Soběšovice a TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.
 4. Zveřejnění inzerce VŠSS Havířov ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti  p. K. Bujasové.
 5. Žádost p. Jana Pastrňáka o přidělení b.j. v DPS.
 6. Darovací smlouvu  – sponzorský dar umělých kameniv mezi Obcí Soběšovice a Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, 739 70  Třinec-Staré Město.
 7. Přípravu nájemní smlouvy na pronájem zasedací místnosti dle objednávky JUDr. M. Žoričové, poté zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu.
 8. Odpověď  p. Anežce Molendové a zařazení žádosti o přidělení b.j. v DPS do pořadníku žadatelů o umístění.
 9. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.
 10. Zabezpečení zajištění organizačních záležitostí voleb do Evropského parlamentu v obci Soběšovice.
 1. Smlouvu o zajištění praxe ve školním roce 2008/2009 mezi Obcí Soběšovice a Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, p. o.
 2. Odpověď a předložení žádosti o změnu územního plánu Ing. Zdeňka Franka, zast. Davidem Chudejem výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice. 
 3. Odpověď ve smyslu tvorby ÚP  k žádosti p. Jana Šimínka: rada obce neschvaluje výstavbu oplocení na pozemku p. č. 117 st., k. ú. Horní Soběšovice.
 4. Pronájem stanu bezplatně dle žádosti Římskokatolické farnosti  Dolní Domaslavice, Mgr. Jan Vechety.
 5. Účast starosty obce Ing. Karla Obluka  na  XI. Sněmu Svazu měst a obcí ČR.
 6. Odpověď k žádosti Dyrektor Techniczny Rajdu, mgr. Inž. Jan Kowalczyk  o povolení projetí kolony autoveteránů.
 7. Vyřízení zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Soběšovice.
 8. Odpověď  I § C Energo a.s., Pražská 684/49, 674 01  Třebíč k žádosti o koordinované stanovisko pro stavbu: „Horní Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“: rada obce nesouhlasí  s vazbou na návrh smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a právo provést stavbu.
 9. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Otto Waloschkem.
 10. Smlouvu o dílo na „Výstavbu hospodářské budovy u hasičské zbrojnice v Soběšovicích“  mezi Obcí Soběšovice  a  Hornstav CZ s.r.o.

 

 

 

 

 

Zapsal:     p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

  

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce