Usnesení

58. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2009-06-01

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  96/1, 44/6c, 45/9, 47/3, 48/5,  49/1, 49/8,   54/9, 57/3, 57/9, 57/11.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 15. veřejného zasedání ZO Soběšovice konaného dne 2009-06-10.
 3. P. Milada Mrázová: žádost o pronájem místa na místním hřbitově.
 4. P. Andrea Smékalová: žádost k umístění urnového místa.
 5. P. Radim Majer: žádost o znovuprojednání žádosti o převedení orné půdy na stavební pozemek.
 6. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jindřichem Guziurem.
 7. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚP, SŘ a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava: sdělení k žádosti o přezkoumání rozhodnutí ZO Soběšovice.
 8. Ing. Gleta František, MUDr. Vlasta Gletová: příloha pro územní souhlas se záměrem stavby.
 9. ARTEWILLA s.r.o., Na Kopci 364/3f, 735 64  Havířov-Dolní Suchá: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 10. Obec Soběšovice: podle NV č. 130/2009 Sb., s účinností od 1. 6. 2009 změnu platových výměrů:  a) ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice; b) zaměstnanců obce Soběšovice.
 11. P. Mlýnek Richard a Petra:  žádost o stanovisko obce – povolení sjezdu.
 12. Ing. Miroslav Peřina: žádost.
 13. Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00  Ostrava-Poruba: zak. čís.: U – 66 – 6 až 8  Územní plán Soběšovice.
 14. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 01  Frýdek-Místek: návrh zadání územního plánu Soběšovice.
 15. SDH Soběšovice: žádost o finanční příspěvek na 9. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.
 16. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚP, SŘ a kultury, 28. října 117: 702 18  Ostrava: poskytnutí podlicence k užití dat v podobě rastrových zobrazení územních plánů.
 17. Ing. Vladimír Salajka: žádost o vydání stanoviska.
 18. P. Renáta Foukalová: žádost o přezkoumání rozhodnutí zastupitelstva obce k návrhu zadání územního plánu obce Soběšovice, konkrétně k parc. č. 446/1, 446/4, 446/5, 443/3, 443/4, k. ú. Horní Soběšovice.
 19. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 01  Frýdek-Místek: oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Lučina.
 20. P. Zdeněk Hrabec, Soběšovice 68: žádost o pronájem parkoviště „U Masniců“.
 21. Obec Soběšovice: objednávka autobusové přepravy na divadelní představení.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zveřejnit program 15. veřejného zasedání ZO Soběšovice konaného dne 2009-06-10.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost p. Milady Mrázové o pronájem místa na místním hřbitově.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit žádost p. Andrey Smékalové o pronájem urnového místa.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit žádost p. Radima Majera: rada obce neschválila znovuprojednání žádosti o převedení orné půdy na stavební pozemek.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit  smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jindřichem Guziurem.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Přečíst na 15. veřejném ZO v bodě 10. sdělení KÚ  MS kraje, odboru ÚP, SŘ a kultury, 28. října 117, 702 18  Ostrava  k žádosti o přezkoumání rozhodnutí  ZO Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost Ing. Františka Glety a MUDr. Vlasty Gletové pro územní souhlas se záměrem stavby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti fy ARTEWILLA s.r.o., Na Kopci 364/3f, 735 64  Havířov-Dolní Suchá.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Vyřídit změnu platového výměru ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

 

 

                  - 2 -

 

 

 1. Vyřídit žádost manž. Mlýnkových Richarda a Petry o  povolení sjezdu.

Zodp.: starosta,Guziurová

 1. Vyřídit  žádost Ing. Miroslava Peřiny.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2008 č: U – 66 – 6 až 8  mezi Obcí Soběšovice a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00  Ostrava-Poruba.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit na zasedání ZO návrh zadání územního plánu Soběšovice, pořizovatel Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost o příspěvek na 9. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit žádost Ing. Vladimíra Salajky o vydání stanoviska pro zřízení sjezdu na MK.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost P. Renáty Foukalové: rada obce neschválila žádost o přezkoumání rozhodnutí zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit nájemní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68  na pronájem parkoviště „U Masniců“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Objednat autobusovou přepravu na divadelní představení dne 11. 6. 2009.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program 15. veřejného zasedání ZO Soběšovice konaného dne 2009-06-10.
 2. Žádost p. Milady Mrázové o pronájem místa na místním hřbitově.
 3. Žádost p. Andrey Smékalové o pronájem urnového místa.
 4. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jindřichem Guziurem.
 5. Přečtení na 15. veřejném ZO v bodě 10. sdělení KÚ  MS kraje, odboru ÚP, SŘ a kultury, 28. října 117, 702 18  Ostrava  k žádosti o přezkoumání rozhodnutí  ZO Soběšovice.
 6. Žádost Ing. Františka Glety a MUDr. Vlasty Gletové pro územní souhlas se záměrem stavby.
 7. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti fy ARTEWILLA s.r.o., Na Kopci 364/3f, 735 64  Havířov-Dolní Suchá.
 8. Změnu platového výměru ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice.
 9. Žádost manž. Mlýnkových Richarda a Petry o  povolení sjezdu.
 10. Odpověď na žádost  Ing. Miroslava Peřiny.
 11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2008 č: U – 66 – 6 až 8  mezi Obcí Soběšovice a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00  Ostrava-Poruba.
 12. Předložení na zasedání ZO návrh zadání územního plánu Soběšovice, pořizovatel Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 01  Frýdek-Místek.
 13. Žádost o příspěvek na 9. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.
 14. Žádost Ing. Vladimíra Salajky o vydání stanoviska pro zřízení sjezdu na MK.
 15. Žádost P. Renáty Foukalové: rada obce neschválila žádost o přezkoumání rozhodnutí zastupitelstva obce.
 16. Úhradu autobusové přepravy na divadelní představení dne 11. 6. 2009.

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 1. Znovuprojednání žádosti p. Radima Majera o převedení orné půdy na stavební pozemek.
 2. Žádost P. Renáty Foukalové o přezkoumání rozhodnutí zastupitelstva obce.

 

 

 

 

Zapsal:       p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce