Usnesení

59. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2009-06-24

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  96/1, 44/6c, 45/9, 47/3, 48/5,  49/1, 49/8.
 2. R-Zátoka,  spol. s r. o., Chelčického 8, 702 00  Ostrava: návrh na pořízení změny územního plánu.
 3. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava: návrh kupní smlouvy č. 1402/09 mezi Obcí Soběšovice a Povodí Odry, s.p.
 4. P. Václav Kolesár: odvolání k zamítnuté žádosti o změně územního plánu.
 5. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu parkoviště „U Masniců“ mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68.
 6. Manž. Kotáskovi a manž. Boškovi: žádost o přeložení lampy veřejného osvětlení.
 7. P. Ludmila Peřinová: oznámení o záměru v území k vydání úz. souhlasu.
 8. SmVaK Ostrava, a.s.: vyúčtování kalkulačních položek – vodné a stočné 2008.
 9. MADT, a.s., Slezská 950, Orlová-Poruba, p. Daniel Golasowski: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 10. Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí: objednávka zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 11. P. Otto Kukula: stížnost.
 12. Obec Soběšovice: nájemní smlouva v DPS: p. Marie Janczarová, p. Jan Janczar.
 13. Policie ČR, OO Nošovice: návrh Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
 14. TS, a.s., p. Aleš Kuboň: rozpočet na rozšíření VO – u přehrady.
 15. MMR, prac. pro NUTS II Moravskoslezsko, 28. října 165/68, 709 00  Ostrava: přehled oceněných obcí  soutěže Vvesnice roku 2009 v MS kraji.
 16. P. Zdeněk Hrabec, Soběšovice 68: žádost.
 17. Obec Soběšovice: pohlednice rozhledny (vyhlídková věž).

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 49/8: Vyřídit projednání žádosti p. O. Solnického ve smyslu pronájmu prostor v objektu čp. 45 až po rekonstrukci tohoto objektu realizované Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět k návrhu na pořízení změny ÚP R-Zátoce,  spol. s r. o., Chelčického 8, 702 00  Ostrava: usnesením 15. zasedání ZO ze dne 10. 6. 2009 bylo schváleno zadání ÚP Soběšovice, a tím byl příjem žádostí o změny ukončen.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26  Ostrava k návrhu smlouvy č. 1402/09 ve smyslu úpravy ceny.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Projednat odvolání k zamítnuté žádosti o změně územního plánu p. Václava Kolesára  s pořizovatelem a zpracovatelem ÚP Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu parkoviště „U Masniců“ mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit a postoupit  žádost manž. Kotáskových a manž. Boškových o přeložení lampy veřejného osvětlení provozovateli TS, a.s. Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Předložit oznámení p. Ludmily Peřinové o záměru v území k vydání úz. souhlasu komisi stavební a životního prostředí.

Zodp.: starosta, Guziurová, předs. komise stavební a ŽP

 1. Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti MADT, a.s., Slezská 950, Orlová-Poruba, p. Daniel Golasowski.

Zodp.: starosta, Popovičová, předs. k. redakční, Guziurová

 1. Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle objednávky Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí..

Zodp.: starosta, Popovičová, předs. k. redakční, Guziurová

 

 

 

                             - 2 -

 

 

 

 1. Zaslat dopis majiteli R-Zátoky a Policii ČR ve smyslu dodržování OZV o dodržování veřejného pořádku v obci.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě v DPS ze dne 1. 12. 2008 mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Janczarovou a p. Janem Janczarem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Obcí Soběšovice a Policií ČR, OO Nošovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit rozšíření VO u čerpací stanice 1 dle návrhu TS, a.s., p. Aleš Kuboň.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost p. Zdeňka Hrabce, Soběšovice 68 o posunutí  splatnosti nájmu za “Kemp pod Husarůvkou“ na 31. 7. 2009.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit výtisk 1000 ks pohlednic vyhlídkové věže Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce ze dne 2009-06-24.
 2. Vyřízení projednání žádosti p. O. Solnického ve smyslu pronájmu prostor v objektu čp. 45 až po rekonstrukci tohoto objektu realizované Obcí Soběšovice.
 3. Odpověď k návrhu na pořízení změny ÚP R-Zátoce,  spol. s r. o., Chelčického 8, 702 00  Ostrava: usnesením 15. zasedání ZO ze dne 10. 6. 2009 bylo schváleno zadání ÚP Soběšovice, a tím byl příjem žádostí o změny ukončen.
 4. Projednání odvolání k zamítnuté žádosti o změně územního plánu p. Václava Kolesára  s pořizovatelem a zpracovatelem ÚP Soběšovice.
 5. Smlouvu o nájmu parkoviště „U Masniců“ mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68.
 6. Vyřízení a postoupení žádosti manž. Kotáskových a manž. Boškových o přeložení lampy veřejného osvětlení provozovateli TS, a.s. Frýdek-Místek.
 7. Předložení oznámení p. Ludmily Peřinové o záměru v území k vydání úz. souhlasu komisi stavební a životního prostředí.
 8. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti MADT, a.s., Slezská 950, Orlová-Poruba, p. Daniel Golasowski.
 9. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle objednávky Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí..
 10. Zaslání dopisu majiteli R-Zátoky a Policii ČR ve smyslu dodržování OZV o dodržování veřejného pořádku v obci.
 11. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě v DPS ze dne 1. 12. 2008 mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Janczarovou a p. Janem Janczarem.
 12. Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Obcí Soběšovice a Policií ČR, OO Nošovice.
 13. Rozšíření VO u čerpací stanice 1 dle návrhu TS, a.s., p. Aleš Kuboň.
 14. Žádost p. Zdeňka Hrabce, Soběšovice 68 o posunutí  splatnosti nájmu za “Kemp pod Husarůvkou“ na 31. 7. 2009.
 15. Výtisk 1000 ks pohlednic vyhlídkové věže Soběšovice.

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

1.      Návrh smlouvy č. 1402/09 mezi Obcí Soběšovice a Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26  Ostrava.

 

 

 

Zapsal:       p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce