Usnesení

64. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2009-09-23

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  96/1, 44/6c, 45/9,  48/5,  59/4, 61/9, 61/14, 63/3, 63/7, 63/10.
 2. Ing. Martin Barteček, Na Výsluní 2008, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o vyjádření na stavbu „Soběšovice – Gleta, kabelová přípojka NN“.
 3. P. Anna Mikulová: žádost o přidělení bj. v DPS.
 4. ZŠ a MŠ Soběšovice, okres F-M, PO: výroční zpráva - školní rok 2008/2009.
 5. Policie ČR, KŘP Smkraje, čp. 155, 739 51 Nošovice: usnesení.
 6. Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město: veřejná vyhláška oznamující zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu Těrlicko.
 7. P. Tomáš Karlík: návrh na pořízení ÚP.
 8. R-Zátoka spol. s r.o., Chelčického 8, 702 00  Ostrava 1: návrh na pořízení změny ÚP.
 9. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Janem Raganem.
 10. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Walaszkovou.
 11. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Annou Mikulovou.
 12. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 24. do 30. 9.  2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 13. P. Jarmila Kukučková, Hálkova 2, 792 01  Bruntál: žádost o zveřejnění inzerce.
 14. Obec Soběšovice: objednávka přepravy osob na divadelní představení dne 11. 10. 2009.
 15. Komise kulturní, předseda Ing. František Florián: Zápis a usnesení ze zasedání komise kulturní ze dne 2009-09-21.
 16. Střední škola zemědělská a lesnická, F-M, PO, Na Hrázi 1449, 738 02  Frýdek-Místek: objednávka inzerce ve zpravodaji obce.
 17. Obec Soběšovice: návrh zvýšení nájemného v plné výši v bytech domů č. p. 141 a č. p. 45.
 18. P. Tomáš Kovalčík, p. Petr Štolba:doplnění k Návrhu na pořízení územního plánu.
 19. Obec Koleč, 273 29  Koleč 103: petice  ve věci novelizace zákona  o provozu na pozemních komunikacích.
 20. KÚ, MS kraj, odbor financí, 28. října 117, 702 18  Ostrava: Protokol o kontrole provedené na základě pověření č. 477/08/2009 ředitelky KÚ.
 21. P. Daniel Fober: žádost o vydání souhlasu k realizaci vodovodní a kanalizační přípojky u pozemku par. č. 331/4 v k. ú. Horní Soběšovice.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

1.       Vyřídit dle výběru ze tří nabídek na rozšíření programu upgrade CzechPOINT firmu RAMA Morava s.r.o.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

2.       Vyřídit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12-8006363/3 mezi Obcí Soběšovice  a ČEZ Distribuce na kabelovou přípojku nn.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

3.       Vyřídit zařazení žádosti p. Anny Mikulové o přidělení bytu v DPS do pořadníku žadatelů o umístění v DPS.

Zodp.: starosta, Popovičová

4.       Vyřídit odpověď p. Tomáši Karlíkovi k  návrhu na pořízení ÚP ve smyslu ukončení příjmu žádostí dnem 10. 6. 2009, kdy byl schválen návrh na pořízení ÚP Soběšovice zastupitelstvem obce.

Zodp.:starosta, Guziurová

5.       Vyřídit odpověď R-Zátoce spol. s r.o., Chelčického 8, 702 00  Ostrava 1 k návrhu na pořízení změny ÚP ve smyslu ukončení příjmu žádostí dnem 10. 6. 2009, kdy byl schválen návrh na pořízení ÚP Soběšovice zastupitelstvem obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

6.       Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Janem Raganem.

Zodp.: starosta, Popovičová

7.       Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Walaszkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

                                      - 2 -

 

 

 

8.       Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Annou Mikulovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

9.       Vyřídit dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 24. do 30. 9.  2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

10.   Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Jarmily Kukučkové, Hálkova 2, 792 01  Bruntál o zveřejnění inzerce.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová

11.   Vyřídit objednávku přepravy zájezdu na divadelní představení dne 11. 10. 2009 v Ostravě a pořádání koncertu dne 28. 10. 2009 u  příležitosti oslav znovuotevření kostela v Soběšovicích.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

12.   Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle objednávky inzerce Střední školy zemědělské a lesnické, F-M, PO, Na Hrázi 1449, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová

13.   Vyřídit zvýšení nájemného v plné výši v bytech domů č. p. 141 a č. p. 45.

Zodp.: starosta, Popovičová

14.   Vyřídit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro možnost napojení na vodovod a kanalizaci přes pozemek p. č. 331/4, k. ú.  H. Soběšovice mezi Obcí Soběšovice  a p. Danielem Foberem.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

      1.   Program zasedání rady obce konané dne 2009-09-23.

2.   Výběr firmy Morava s.r.o. ze tří nabídek firem na rozšíření programu upgrade CzechPOINT: 

      Rama Morava s.r.o, Konica Minolta s.r.o., K2 atmitec s.r.o.

3.   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12-8006363/3 mezi Obcí

4.      Zařazení žádosti p. Anny Mikulové o přidělení bytu v DPS do pořadníku žadatelů o umístění v DPS.

5.      Odpověď p. Tomáši Karlíkovi k  návrhu na pořízení ÚP ve smyslu ukončení příjmu žádostí dnem 10. 6. 2009, kdy byl schválen návrh na pořízení ÚP Soběšovice zastupitelstvem obce..

6.      Odpověď R-Zátoce spol. s r.o., Chelčického 8, 702 00  Ostrava 1 k návrhu na pořízení změny ÚP ve smyslu ukončení příjmu žádostí dnem 10. 6. 2009, kdy byl schválen návrh na pořízení ÚP Soběšovice zastupitelstvem obce.

7.      Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Janem Raganem.

8.      Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Walaszkovou.

9.      Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Annou Mikulovou.

10.   Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 24. do 30. 9.  2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

11.   Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Jarmily Kukučkové, Hálkova 2, 792 01  Bruntál o zveřejnění inzerce.

12.   Objednávku přepravy zájezdu na divadelní představení dne 11. 10. 2009 v Ostravě a pořádání koncertu dne 28. 10. 2009 u  příležitosti oslav znovuotevření kostela v Soběšovicích.

13.   Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle objednávky inzerce Střední školy zemědělské a lesnické, F-M, PO, Na Hrázi 1449, 738 02  Frýdek-Místek.

14.   Zvýšení nájemného v plné výši v bytech domů č. p. 141 a č. p. 45.

15.   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro možnost napojení na vodovod a kanalizaci přes pozemek p. č. 331/4, k. ú.  H. Soběšovice mezi Obcí Soběšovice  a p. Danielem Foberem.

 

 

 

Zapsal:       p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

 

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce