Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

30.09.2020

svátek má:

Jeroným

Aktuality

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů v obci Soběšovice

Aktualita ze dne 30.9.2020

Starosta obce Soběšovice

v souladu s ust. § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů  a o změně některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e 

Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční ve dnech :

v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 

v sobotu 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 1. Místem konání voleb ve volebním  okrsku č. :  1   Soběšovice  (na území obce Soběšovice je zřízen jediný volební okrsek) je volební místnost – zasedací    místnost na adrese:   Obecní úřad Soběšovice  čp. 10  v I. nadzemním podlaží budovy, pro  voliče  bydlící v obci Soběšovice.

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy v souladu s platnými právními předpisy prokáže platným dokladem svou totožnost a právo volit ve volebním okrsku Soběšovice. (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem České republiky).

Neprokáže-li volič svou totožnost, státní občanství České republiky nebo oprávněnost volit ve volebním okrsku, nebude mu hlasování umožněno.

3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky  i  ve  volební  místnosti.

4. Volič je povinen se před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích   lístků,  jinak   mu   okrsková  volební  komise   hlasování

neumožní.

5. Pokyny předsedy okrskové volební komise k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a  v jejím bezprostředním okolí   jsou  závazné   pro  všechny  přítomné.


Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení

Aktualita ze dne 30.9.2020

Vážení občané obce Soběšovice,

společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás
v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/01 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a vyřazeného elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:

10.10.2020    10,00 – 10,20            Pitrov- u pana Kubíčka

                          10,40 – 11,00            křižovatka u pana Chroboka (býv.Ruml)

                           11,15 – 12,00            odstavná plocha za budovou na hřišti 

 V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.

Dále bude organizován sběr objemného odpadu.  Velkoobjemové kontejnery budou na výše uvedených stanovištích přistaveny

  9.10.2020                      od 18,00 hod   

10.10.2020                     do 12,00 hod, po tomto čase sběru budou  IHNED  ODVEZENY

 Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.

 Nepatří tam jiné než automobilové pneumatiky !!!, televizory, ledničky, jiné elektrozařízení, ty odevzdáte osobně ve výše uvedených časech na výše uvedených místech pracovníkům pojízdné sběrny !!

Pneumatiky ze zemědělských strojů, nákladních automobilů a vleček odevzdejte tam, kde jste koupili nové.

NEBUDE PROVÁDĚN VÝKUP PAPÍRU.


Soutěž „Útěk v řetězech“ – informace o konání

Aktualita ze dne 9.9.2020

Území obce Soběšovice, bude v sobotu 17.října 2020, v rozmezí 9 – 18 hodiny, protínat trať soutěže pod názvem Útěk v řetězech, jejímž partnerem je Statutární město Havířov. Jedná se o orientační závod dvojic, kdy počet soutěžících nepřesáhne 100 účastníků. Soutěžící, krom tištěné mapy, nebudou mít u sebe nic, čím by mohli své okolí znečisťovat či omezovat. Trasa je naplánována tak aby nijak nezasahovala do dění obcí a je z převážné většiny vedena po přírodních komunikacích (lesy, louky, přírodní toky) a jiné komunikace jsou použity pouze pro jejich překonání a dále pokračování v oblasti luk a lesů. Zároveň dbáme na nezasahování do soukromých pozemků, trasa je vedena pouze tak, kde ji může projít běžný občan. Soutěžící a traťoví komisaři (kteří obsluhují soutěžní disciplíny na trase) budou náležitě poučeni ohledně bezpečnosti, chování a pohybu v daných lokalitách.

Průběh soutěže nebude nijak narušovat běžný provoz na pozemních komunikacích v obci.

předseda HO Tatran Havířov, z.s., Milan Zupko


KHS MSK Mimořádné opatření č. 23/2020

Aktualita ze dne 1.9.2020

Mimořádné opatření č. 23/2020 vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje

platné od 1.9.2020 na území obcí Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Třinec, Jablunkov a všech obcí, pro které vykonávají  rozšířenou působnost

naleznete – ZDE – Mimoradne_opatreni_KHS_c_23


Všem zájemcům o společenský tanec

Aktualita ze dne 7.8.2020

Kulturní a sportovní komise Rady obce Soběšovice Vás zve na taneční kurz pod vedením profesionálního tanečního páru.

Více podrobností a způsob přihlášení   ZDE


Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice