Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

16.01.2021

svátek má:

Ctirad

Pořádek a bezpečnost v obci

Informace k udržování pozemků, k nakládání s odpady, bezpečnosti při rozdělávání ohňů:

1. Upozorňujeme vlastníky pozemků na povinnost jejich udržování. V zájmu každého je na svém pozemku pokosit trávu, odstranit zbytečné křoví a jiné porosty. Žádáme všechny, aby tak učinili do konce června a  tím předešli možnosti  vzniku požáru v suchých obdobích, ale i poškozování sousedních pozemků, narušování vzhledu pozemku svého a životního prostředí naší obce.

2. Pro sběr komunálního a tříděného odpadu (plasty, papír, sklo, textil) jsou v obci rozmístěné kontejnery(K) a popelnice(P) na místech určených obecním úřadem. Kontejnery ani popelnice nejsou vlastnictvím občanů, ale svozové firmy FCC Česká republika, s.r.o. a obec je v případě zničení nebo odcizení musí zaplatit.  Svoz K a P je čtrnáctidenní.  V období červen – září, je posílen svoz kolem přehrady a kolem cest od přehrady k okresní silnici přidáním K a přechodem na týdenní svoz. Dále žádáme všechny občany a rekreanty  o udržování pořádku  kolem sběrných nádob, řádné uložení a třídění odpadu.

Upozorňujeme, živnostníky, firmy, provozovatele rekreačních středisek a ubytoven, že za likvidací odpadů si na vlastní náklady zodpovídají sami – nejsou oprávněni využívat systém sběru provozovaný obcí.

3. Bezpečnost při rozdělávání ohňů. Žádáme občany a rekreanty, aby dodržovali zásady bezpečnosti při rozdělávání ohňů a tím předešli vzniku požárů. Informace Hasičského záchranného sboru „Vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek na volném prostranství“ byla zveřejněno v dubnovém zpravodaji. Při spalování trávy, listí a ostatních rostlinných materiálů respektujte ustanovení obecně závazné vyhlášky č.2/2013 – stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů.

Děkujeme za pochopení, místostarosta obce.

 

Podmínky pro svoz BRKO a jeho likvidaci: BRKO tvoří a do pytlů patří tráva a ostatní rostlinné zbytky, listí, zbytky ovoce a zeleniny a podobný odpad.  Mezi BRKO a do pytlů nelze ukládat větve z masivních ořezů stromů, uhynulá zvířata ani jejich zbytky, kuchyňské zbytky živočišného původu (maso, kosti).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci při svozu biologicky rozložitelných odpadů  vytříděných z komunálního odpadu (BRKO).

Používání hlučné techniky o nedělích a svátcích

Obracíme se na občany a rekreanty v obci, aby v neděli a o svátcích nesekali trávu motorovými prostředky  a nepoužívali jinou hlučnou techniku k řemeslným pracím (podle OZV č.1/2017, čl.2). Zohledníme tak své okolí a vytvoříme příjemné prostředí pro klidný odpočinek a rekreaci v obci.

Děkujeme za pochopení, místostarosta obce.

Vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek na volném prostranství

Jaro nás letos přivítalo po krátké a suché zimě o něco dříve, a i když je pro mnohé z nás nejhezčím obdobím v roce, hasiči se bohužel setkávají s nárůstem počtu požárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek na volném prostranství. S příchodem jara se také blíží čas vynášení či pálení Morany (neboli smrti), což je tradiční pohanský zvyk, který se dochoval až dodnes. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity mohou přímo ohrozit lidský život! I zdánlivě bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů či pálení Morany tak může mít neblahé následky.  Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika a oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole, například při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, třeba v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Na rozdíl od pálení Morany je vypalování porostů podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona o požární ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc firmy jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství a někdy jej i zakazují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech. Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti (do 15 let) a rozhodně bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám. Bohužel i přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených vypalováním starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek

Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry v domácnostech

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech. Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se stal v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku.Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn. Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynů v domácnostech. Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet zachráněných a evakuovaných osob. Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání s usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných. Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou denně! ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na webu ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835. Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu (zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár. 

 

EU MMR ČR
Moravskoslezský kraj
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice